ජපාන මුහුද පිස හමන 2020 ඔලිම්පික් සුළඟ

 ඡායාරූපය:

ජපාන මුහුද පිස හමන 2020 ඔලිම්පික් සුළඟ

මේ 2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් තරගාවලියට පෙර පුහුණුවක් ලෙස පැවැත්වෙන සුළං ඔරු තරගාවලියකි. තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ ජපානයේ කනගාවා හි එනොෂිමා වෙරළ තීරයේදීය. ඉහතින් දැක්වෙන්නේ එහි තරගකරුකු තරග වදින ආකාරය ඒ.එෆ්.පී. කැමරාවේ සටහන්වූ ආකාරයයි.

මාතෘකා