මඬවලට රුපියල් ලක්ෂ 146ක ක්‍රීඩාංගණයක්

 ඡායාරූපය:

මඬවලට රුපියල් ලක්ෂ 146ක ක්‍රීඩාංගණයක්

රුපියල් ලක්ෂ 146ක් වැය කොට නවීකරණය කළ මඬවල මදීනා ජාතික පාසලේ ක්‍රීඩාංගණය සිසු අයිතියට පැවරීම පසුගියදා සිදුකෙරිණි. ඊට සමගාමීව ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් 8ක සහභාගීත්වයෙන් ලීග් ක්‍රමය යටත් ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පැවැත්වීමට කටයුතු කර තිබුණේය. එම තරගාවලියෙන් ශූරතාව හිමිකරගත්තේ මඬවල රෙනිග්‍රේඩ් (RENEGADE) කණ්ඩායමයි. මෙලෙස ඉදිකරන ලද ක්‍රීඩාංගණයේ ඡායාරූපයක් ඉහතින් දැක්වෙයි.

මධ්‍යම පළාත් සමූහ [නිහාල් ජයවර්ධන]

මාතෘකා