ජාතික වොලිබෝල් අවසන් පූර්ව තරග අද

ජාතික වොලිබෝල් අවසන් පූර්ව තරග අද

අද ජාතික තරුණ සේවා සභා ගෘහස්ථ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන පිරිමි අවසන් පූර්ව වටයේ තරග සඳහා විදුලිබල මණ්ඩල, වරාය අධිකාරී, යුද හමුදා සහ මාස් ලෙෂර් ලයින් කණ්ඩායම් සුදුසුකම් ලබා ගත්හ..

විදුලිබල මණ්ඩල කණ්ඩායම A කොටසේ ශූරයන් ලෙසද, යුද හමුදා කන්ඩායම B කොටසේ ශූරයන් ලෙසද අවසන් පූර්ව වටයට පැමිණ සිටී. වරාය අධිකාරී කණ්ඩායම සහ මාස් ලෙෂර් ලයින් කණ්ඩායම් පිලිවෙලින් A සහ B කාණ්ඩයන්ගේ අනුශූරයන් ලෙස අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගත්හ.

ඒ අනුව පිරිමි පළමු අවසන් පූර්ව තරගය සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල කණ්ඩායම සහ මාස් ලෙෂර් ලයින් කණ්ඩායම් පෙ. ව. 9. 00ට ජාතික තරුණ සේවා සභා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී තරග වැදීමට නියමිතය. දෙවැනි අවසන් පූර්ව තරගය සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා සහ වරාය අධිකාරී කණ්ඩායම් තරග වදින්නේ පෙ. ව. 11.00ටය.

කාන්තා පළමු අවසන් පූර්ව තරගය සඳහා ප. ව. 1.00ට තරග වදින්නේ ගුවන් හමුදා සහ මාස් කැෂුව ලයින් කණ්ඩායම් දෙකයි. ප. ව. 3.00ට පැවැත්වෙන දෙවැනි අවසන් පූර්ව තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට සමත්ව සිටින්නේ යුද හමුදා සහ නාවික හමුදා කණ්ඩායම්ය.

මාතෘකා

ජනප්‍රිය ලිපි