සියළු රැස එක්වන සුබ නව වසරක් වේවා!

 ඡායාරූපය:

සියළු රැස එක්වන සුබ නව වසරක් වේවා!

සියළු රැස එක්වන සුබ නව වසරක් වේවා!

இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!

Happy New Year!

මාතෘකා