රටට අවශ්‍ය මාධ්‍ය නිදහස තිබෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක්ද ?

රටට අවශ්‍ය මාධ්‍ය නිදහස තිබෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක්ද ?

මාතෘකා