මීළඟට පැවැත්වෙන මැතිවරණය කුමක්ද?

මීළඟට පැවැත්වෙන මැතිවරණය කුමක්ද?

මාතෘකා