පේටන්ට් බලපත්‍ර 107 කට හිමිකම් කියන ලාංකේය විද්‍යාඥයා ගැන ඔබ දන්නවද?

පේටන්ට් බලපත්‍ර 107 කට හිමිකම් කියන ලාංකේය විද්‍යාඥයා ගැන ඔබ දන්නවද?

මාතෘකා