ගෙවීගිය සතියේ උණුසුම් පුවත් සමඟින් සති අග පුවත් ලුහුඬුව | (අගෝස්තු 04 - අගෝස්තු 10)

ගෙවීගිය සතියේ උණුසුම් පුවත් සමඟින් සති අග පුවත් ලුහුඬුව | (අගෝස්තු 04 - අගෝස්තු 10)

මාතෘකා