ගෙවුණු සතියේ උණුසුම් පුවත් සමඟින් සති අග පුවත් ලුහුඬුව - (ජූලි 27 - අගෝස්තු 03)

ගෙවුණු සතියේ උණුසුම් පුවත් සමඟින් සති අග පුවත් ලුහුඬුව - (ජූලි 27 - අගෝස්තු 03)

මාතෘකා